Search

Admin Boba

…exchange ideas and make Your job easier…

Category

SQL

SQL server 2000 promena server i menjanje plana održavanja (maintenance plan) – error 14274

Ukoliko radite migraciju master baza sa servera na server, imaćete problem sa menjanjem planova održavanja baza.
Nakon transfera planova nećete biti u mogućnosti da bilo šta na njima menjate zbog greške:
MsxError

Najbrži način da rešite problem sledećom skriptom:

USE MSDB
UPDATE sysjobs
SET originating_server = ‘ime servera’

Advertisements

Value cannot be null. Parameter name component (system.design)

Ukoliko Vam se dogodi da ne možete da promenite podešavanja “Maintance Plan” i dobijate grešku:

Value cannot be null. Parameter name component (system.design)

možete je prevazići na više načina.

Meni je pomoglo ponovno registrovanje “ole32.dll”:

regsvr32.exe ole32.dll

 

Pored ovog rešenja naleteo sam na još nekoliko možda korisnih linkova:

https://support.microsoft.com/en-us/kb/922546

http://www.sqlservercentral.com/Forums/Topic634453-24-1.aspx

Baza zaglavljena u “Loading” statusu

SQL 2000 hoće da napravi problem prilikom ristora baze.
Baza se zaglavi sa statusom “Loading”.

Mi smo to najbrže rešili ristorom baze na jedna bekap stariji (imali smo sreće nije bilo unosa, a urađena su dva bekapa).

Istražujući internet naletao sam na nekoliko rešenja, nisam ih probao ne nmogu da tvrdim da rade, možeda će nekom pomoći:

1. u Query Analyzer pokrenite:

RESTORE DATABASE Northwind WITH RECOVERY 

gde će te “Northwind” zameniti nazivom Vaše baze.

2. u Query Analyzer pokrenite:

RESTORE DATABASE db_name
FROM DISK = 'F:\Blah Refresh\blah_blah\yadda\yaddayadda_db.BAK'
WITH MOVE 'logical_name_of_datafile' TO 'F:\blah_blah.mdf',
MOVE 'logical_name_of_logfile' TO 'F:\blah_blah.ldf'

 
3. u Query Analyzer pokrenite:


sp_configure 'allow updates', 1
RECONFIGURE WITH OVERRIDE
go
update master..sysdatabases
set status = status - 32
where name = 'YourDatabaseName' and status & 32 > 0
go
sp_configure 'allow updates', 0
RECONFIGURE WITH OVERRIDE
go


4. http://seer.support.veritas.com/docs/258895.htm

Promena imena SQL 2000 servera

sp_dropserver old_name
GO
sp_addserver new_name, local
GO

Izvor:
https://technet.microsoft.com/en-us/library/aa197071%28v=sql.80%29.aspx

Blog at WordPress.com.

Up ↑